Skip to main content

Föreläsningar 

 • Resultatinriktat

 • Inspiration och motivation

 • Samverkan och relationer

Helhetsperspektivet gör skillnad när målsättningen är resultatinriktat och insatser läggs på utveckling med vinster.  

I trygga miljöer med god värdegrund om att respekt och ansvar backas upp och förstärks genom medvetenhet om att trivselfaktorer är viktiga

Återkommande eller olösta problem i en samverkan kan uppfattas som att ingen bryr sig med risk för att problem eskalerar utan konkreta åtgärder.

FÖRETAG


Stress/ kris och konflikthantering

Resultatinriktade insatser gör skillnad. 

”Jag bara skojade” är ett klassiskt svar vid mobbning/utsatthet. Rollkonflikter i en organisation ligger i pipeline med olika gruppkonstellationer, formella kontra informella 

En formell roll är tillsatt och bestämd av organisationen. Informella roller är tillskriven av andra och den andra informella rollen kan vara självförvärvad. När överensstämmelsen brister mellan dessa ställs lojalitet – trohet och solidaritet mot varandra och en rollkonflikt blir ett faktum

Läs mer

När ledarskap brister riskerar tystnadskultur  skapar hinder på grund av rädsla. I möten är det vanliga uttrycket ”jag har valt att blunda” och självkänslan att stå upp för sig själv försvagas av rädda för att själva bli utsatt och väljer därför vända bort blicken för att ta den enklare vägen.

”En sten i skon” orsakar stor smärta och det vet vuxna. Även de minsta barnen känner igen denna enkla symbolik. Och när stenen avlägsnas är upplevelsen en stor lättnad.


Automatiska tankar

Realistiska automatiska tankemönster har en gynnsam påverkan på människan medan negativa tankar om sig själv sin omgivning eller om framtiden är en vanlig orsak till psykisk ohälsa. 

När vi bryter förvrängningar om hur något är till hur det kan bli är en viktig erövring för positiv hälsa.

Det är svårt – Det här fungerar
Jag klarar inget – Jag fixar detta
De andra är bättre – Vi är lika skickliga
Det är kört för vårt lag – Vårt lag gör jobbet
Vi kommer aldrig hinna  – VI är där i god tid

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete synliggör fungerande relationer i grupprocessen med:

 • trovärdighet och kausalitet
 • gruppdynamik/konformitet 
 • gruppens mognad och erfarenhet
 • gruppens styrkor/svagheter 
 • bryta negativa mindset
 • uppmuntra goda insatser

Grupphandledning för personal

Grupphandledning med utbyte av sakkunskap mellan individer som växer samman som grupp i sitt kunnande för att tillsammans dela tankar, uppgifter och frågeställningar utifrån deltagarnas behov. Handledning väcker ofta självreflektioner och/eller speglingar utifrån deltagarnas frågor.

Läs mer

Handledningens synergieffekter i det dagliga arbetet minskar ohälsa och stress när:

 • ökande arbetsuppgifter
 • rast-konflikter reducerar lektionstid
 • elev som flyr från klassrummet
 • utåtagerande beteende
 • störande beteende i klassen
 • rymnings beteende

Stressande situationer i klassrummet påverkar negativt med risk för att pedagogen kan tvivla på sin egen förmåga och sin kunskap att hantera situationen.


SKOLOR

Barn som lever i missbruksmiljöer med våld, droger, alkohol, psykisk sjukdom eller negativa skilsmässor betalar ofta ett högt pris känslomässigt med svårigheter att orka med skolan. När barnets grundläggande behov tillgodoses med anknytning, kärlek, trygghet, omsorg, ledarskap och guidning ökar  barnets självkänsla att vilja våga växa.

Barn ska aldrig behöva hantera svåra och invecklade processer eller frågeställningar ”hur kontakta jag en doktor om jag blir sjuk”? 

Läs mer

Barn som lever i en hemmiljö med dysfunktionella vårdnadshavare, utvecklar tidigt sin förmåga att tyda och läsa in sin omgivning. Och inkänning är ett försvar för att förstå när någon är snäll, hotfull, taskig eller riskerar bli utsatt eller mobbad. 

Är det egentligen konstigt att barn visar oro och ängslan i vardagen och i skolan?

Skolan och samhället insatser behövs för att skydda utsatta barn som lever i ett medberoende i ett hem där missbruksproblem finns. Den som aldrig har varit i eller upplevt denna situation kan aldrig i sin vildaste fantasi förstå eller föreställa sig hur det är.

I föreläsningen får ni bekanta er med ”Lisa”. Jag vill skapa en ökad förståelse till Lisa som person, hennes familj, drömmar och vad de blev av dem.

Jag tar upp vilka verktyg vi kan använda och hur vi kan arbeta för att de barn som lever i hem med missbruk upptäcks.


Barnkonventionen

Barnkonventionen antogs 1989 11 nov. 2005 hade totalt 192 regeringar anslutit sig. Det fanns två länder som saknades på listan, Somalia och USA. Barnkonventionen är historisk och 1 januari 2020 antog Sverige barnkonventionen som lag. Barnets rättigheter ska avvägas och beaktas i beslutsprocesser såsom ärenden och mål.

Läs mer

Ett av mina roligaste och viktigaste årliga projekt var att besöka och informera eleverna klassvis. Intresset för Barnkonventionen skapade både engagemang och nyfikenhet hos eleverna när de fick arbeta med olika uppgifter och diskussioner.  

Hur kan skola, organisationer och föreningar leva upp till lagen med barnkonventionen som lag. Vad är skillnaden innan januari 2020 och vilka är förändringar.

Föreläsningen ger information om hur och vilka lagens betydelse har och omfattas av i skolan.


Bemanning

Skolor med behov av en skolkurator får när man anlitar mig tillgång till en självgående kuratorkonsult. Min kvalificering inom elevhälsouppdraget med spetskompetens är utifrån ett helhetsperspektiv inom skola, barn, familj, kommunikation, kris och konflikthantering på individ, grupp och organisationsnivå.

Enligt skollagen 2011 har alla elever rätt till en kuratorskontakt och att en psykosocial kompetens ska närvara och representera skolans elevhälsoarbete.

Läs mer

Anledningar till att barn söker en kuratorskontakt kan bero på flera orsaker. När barnet bestämmer sig för att vilja prata är det viktigt att lyssna aktivt och möta barnets behov.

Handledning med pedagoger och tvärprofessionella frågeställningar ger nya perspektiv och dimensioner med vidgade problemlösningar med likartade problem.

 • Konsultation i komplexa ärenden i elevhälsan
 • Konsensus för relationell kompetens och tryggt ledarskap
 • Klassinventering, gruppdynamik samt grupprocesser
 • Arbeta med inriktning 80/20 regeln
 • Översyn av skolmiljö och klassanpassningar
 • Psykosociala förslag på kartläggning/handlingsplan
 • Kompetensutveckling
 • Hållbar kommunikation vid föräldramötet
 • Individ och gruppcoaching
 • Handledning enskilt och grupp
 • Coaching/bollplank till rektor
 • Värdegrundsarbete i klassgrupper om ex Barnkonventionen, mobbning,  och dess konsekvenser
 • Med lång erfarenhet och kompetens av barn på skola och i familjer. Barn i utsatthet riskerar utveckla utåtagerande beteende,  skolvägran och antipluggkultur med depression och ångest som konsekvens.

Halv- eller heldags upplägg

Välkommen att kontakta mig vid frågor eller funderingar.

Tillsammans skapar vi de lösningar som kan tillgodose just Era behov av kompetenshöjande kunskap inkluderat arbetsmaterial.

Skicka Era frågor och vårt löfte är att du/ni har respons dagen efter.

 • Halvdag föreläsning 3 timmar 

 • Heldag föreläsning 3 timmar fm + workshop 3 timmar em.

Exempel:
Föreläsning om hur eller när vi arbetar och använder
1. Professionell
kommunikation
2. Situations-baserad kommunikation
3. Stress, kris och konflikthantering

Innehåll:
1. Planering, idéer, strategier på hur vi lyfter fram kommunikation.
2. Workshop. Vad är olikheter när något ska vara likvärdigt och vem äger tolkningsrätten.  

”Tusen Tack- det var en lärorik, intressant och inspirerande föreläsningen”

Annica L med kollegor