Föreläsningar med fokus på barnets bästa

 • Resultatinriktat

 • Inspiration och motivation

 • Förutsättningar till barns trygghet

Helhetsperspektivet skola, familj och fritid gör skillnad när skola och familj  tillgodoser barn/ungdomars behov.

Kunskap och utveckling i en trygg miljö med respekt och ansvar för varandra växer självkänsla fram för att lyckas hantera sig själv med respekt för andra.

Dagligen återkommande olösta problem uppfattas ofta tjatiga och riskerar att skolproblemet eskalerar utan konkreta åtgärder.

Mobbning är ett skolproblem som drabbar och påverkar främst den som är utsatt samt den som utsätter. Sällan nämns klassen, pedagogen och familjen som påverkas i det dagliga livet. 

Föreläsning/utbildning/bemanning

Vi arbetar utifrån gällande restriktioner vid besök hos er på plats. 


Mobbning / stress/ kris och konflikthantering

Resultatinriktat mobbningsarbete. 

”Jag bara skojade” är ett klassiskt svar när frågan ställs, ”vad gjorde du”?  Mobbning har alltid varit och är ett växande problem. Vuxna kan och vi ska lösa problemet åt barnen. Med konkreta logiska lösningar kan mobbade och utsatta människor återfå sin självkänsla, känna sig trygga och betrodda utan att fastna i ett livslångt lidande.

Mobbning skapar oros-grubbel för mobbaren som ofta lägger sig med ångest och hur det ska kunna upphöra eftersom ingen hjälper den mobbade.

Mobbning förminskas många gånger av vuxna på grund av okunskap. Vilket i sin tur riskerar att mobbningen inte bara fortsätter utan också förstärks utifrån att vuxna utan insatser legitimerar handlingen som tillåtande. 

Läs mer

Rådande tystnads kultur och elevernas rädsla för att våga berätta skapar hinder. Den egna klasser vet oftast vad som pågår. Och ofta är även andra klasser och elever medvetna om vad som pågår.
I mina möten med barn, berättar ofta eleverna hur de upplever att ”vuxna ser men väljer att blunda”.

Barn vill berätta men av rädda för att själva bli utsatta låter de bli, erfarenheten säger att de vuxna vänder bort blicken. Inget barn vill riskera att själv bli hotad. Barn visar tillit när vuxna visar att de förstår barns oro.

”En sten i skon” orsakar stor smärta och det vet vuxna. Även de minsta barnen känner igen denna enkla symbolik. Att när stenen avlägsnas upplevs en lättnad.

Arbetsmaterial medföljer föreläsningen.


Likvärdigt förhållningssätt

Likvärdigt förhållningssätt är en föreläsning med fokus på ökad förståelse för hur barn och elevers olikheter av behov, tillstånd, miljö och arv uppfattas. Innehållsrik pedagogik i mötet med elevernas sociala situation ger en riktning för hur pedagogen och skolan visar vägen till en lyckad skolgång.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete synliggör fungerande processer och som främjar både eleven och klassens lärande när vi förstår att uppmärksamma:

 • trovärdighet och kausalitet
 • förstå barns intuition
 • barns/ungdomars mognad
 • barns/ungdomars styrkor
 • negativa klassituationer
 • utsatta elever

Föreläsningen har fokus på hur vi kan tänka, agera och arbeta med konkreta verktyg till stärkt personlig trygghet för att pröva nya arbetssätt.

En uppföljning med skolans personal genomförs utifrån ett arbetsmaterial som medföljer föreläsningen.


Grupphandledning för skola och personal

Grupphandledning innebär utbyte av sakkunskap mellan deltagarna och visar sig främja hälsan. Och gruppen tillsammans har framförallt påverkan på individens självkänslan. Aktuella frågeställningar lyfts utifrån  deltagarnas behov som anses angelägna. Handledning kan exempelvis väcka självreflektion eller speglingar till deltagarnas frågor.

Läs mer

Handledningens synergieffekter i det dagliga arbetet minskar ohälsa och stress när:

 • ökande arbetsuppgifter
 • rast-konflikter reducerar lektionstid
 • elev som flyr från klassrummet
 • utåtagerande beteende
 • störande beteende i klassen
 • rymnings beteende

Stressande situationer i klassrummet påverkar negativt med risk för att pedagogen kan tvivla på sin egen förmåga och sin kunskap att hantera situationen.


Leva som barn i hem med missbruk

Barn som lever i missbruksmiljöer med våld, droger, alkohol, psykisk sjukdom eller negativa skilsmässor gör att barn oftast får betalar ett högt pris utan att orka med skolan. När de grundläggande behoven till anknytning, kärlek, trygghet, omsorg, ledarskap och guidning saknas riskerar barnet känna sig vilsen av oro.

Barn ska aldrig behöva hantera svåra och invecklade frågor som ”hur kontakta jag en doktor när eller om jag blir sjuk”?

Läs mer

Barn som lever i en hemmiljö med dysfunktionella vårdnadshavare, utvecklar tidigt sin förmåga att tyda och läsa in sin omgivning. Och inkänning är ett försvar för att förstå när någon är snäll, hotfull, taskig eller riskerar bli utsatt eller mobbad. 

Är det egentligen konstigt att barn visar oro och ängslan i vardagen och i skolan?

Skolan och samhället insatser behövs för att skydda utsatta barn som lever i ett medberoende i ett hem där missbruksproblem finns. Den som aldrig har varit i eller upplevt denna situation kan aldrig i sin vildaste fantasi förstå eller föreställa sig hur det är.

I föreläsningen får ni bekanta er med ”Lisa”. Jag vill skapa en ökad förståelse till Lisa som person, hennes familj, drömmar och vad de blev av dem.

Jag tar upp vilka verktyg vi kan använda och hur vi kan arbeta för att de barn som lever i hem med missbruk upptäcks.


Barnkonventionen

Barnkonventionen antogs 1989 11 nov. 2005 hade totalt 192 regeringar anslutit sig. Det fanns två länder som saknades på listan, Somalia och USA. Barnkonventionen är historisk och 1 januari 2020 antog Sverige barnkonventionen som lag. Barnets rättigheter ska avvägas och beaktas i beslutsprocesser såsom ärenden och mål.

Läs mer

Ett av mina roligaste och viktigaste årliga projekt var att besöka och informera eleverna klassvis. Intresset för Barnkonventionen skapade både engagemang och nyfikenhet hos eleverna när de fick arbeta med olika uppgifter och diskussioner.  

Hur kan skola, organisationer och föreningar leva upp till lagen med barnkonventionen som lag. Vad är skillnaden innan januari 2020 och vilka är förändringar.

Föreläsningen ger information om hur och vilka lagens betydelse har och omfattas av i skolan.


Bemanning

Skolor med behov av en skolkurator får när man anlitar mig tillgång till en självgående kuratorkonsult. Min kvalificering inom elevhälsouppdraget med spetskompetens är utifrån ett helhetsperspektiv inom skola, barn, familj, kommunikation, kris och konflikthantering på individ, grupp och organisationsnivå.

Enligt skollagen 2011 har alla elever rätt till en kuratorskontakt och att en psykosocial kompetens ska närvara och representera skolans elevhälsoarbete.

Läs mer

Anledningar till att barn söker en kuratorskontakt kan bero på flera orsaker. När barnet bestämmer sig för att vilja prata är det viktigt att lyssna aktivt och möta barnets behov.

Handledning med pedagoger och tvärprofessionella frågeställningar ger nya perspektiv och dimensioner med vidgade problemlösningar med likartade problem.

 • Konsultation i komplexa ärenden i elevhälsan
 • Konsensus för relationell kompetens och tryggt ledarskap
 • Klassinventering, gruppdynamik samt grupprocesser
 • Arbeta med inriktning 80/20 regeln
 • Översyn av skolmiljö och klassanpassningar
 • Psykosociala förslag på kartläggning/handlingsplan
 • Kompetensutveckling
 • Hållbar kommunikation vid föräldramötet
 • Individ och gruppcoaching
 • Handledning enskilt och grupp
 • Coaching/bollplank till rektor
 • Värdegrundsarbete i klassgrupper om ex Barnkonventionen, mobbning,  och dess konsekvenser
 • Med lång erfarenhet och kompetens av barn på skola och i familjer. Barn i utsatthet riskerar utveckla utåtagerande beteende,  skolvägran och antipluggkultur med depression och ångest som konsekvens.

Halv- eller heldags upplägg

Välkommen att kontakta mig vid frågor eller funderingar.

Tillsammans skapar vi de lösningar som kan tillgodose just Era behov av kompetenshöjande kunskap inkluderat arbetsmaterial.

Skicka Era frågor och vårt löfte är att du/ni har respons dagen efter.

 • Halvdag föreläsning 3 timmar 

 • Heldag föreläsning 3 timmar fm + workshop 3 timmar em.

Exempel:
Föreläsning om hur eller när vi arbetar och använder
1. Professionell
kommunikation
2. Situations-baserad kommunikation
3. Stress, kris och konflikthantering

Innehåll:
1. Planering, idéer, strategier på hur vi lyfter fram kommunikation.
2. Workshop. Vad är olikheter när något ska vara likvärdigt och vem äger tolkningsrätten.  

”Tusen Tack- det var en lärorika, intressant och inspirerande föreläsningen”

Rektor Annicka L med kollegor